HOME>지부소식>공지사항 


 
이   름     광고협회   [master@ulsankoaa.com]
홈페이지     http://www.ulsankoaa.com
첨부파일#1     울산광역시시지정현수막게시대현황표(2019.8.27).xls (size : 78.5 Kb)     Download : 119
첨부파일#2     현수막(업무협조-1)네임표2018.1.15(18).hwp (size : 16 Kb)     Download : 37
첨부파일#3     이전위치.jpeg (size : 139.4 Kb)     Download : 33
제   목     울산광역시시지정현수막게시대현황표(2019.8.27)북구 게시대 이전 및 명칭변경


 


매곡산업단지 진입로  ----> 중산산업단지 입구 로 명칭변경


 


 


 (작성일 : 2019년 08월 27일 (10:17),   조회수 : 270)