HOME>지부소식>공지사항 


 
이   름     광고협회   [master@ulsankoaa.com]
홈페이지     http://www.ulsankoaa.com
첨부파일#1     울산광역시시지정현수막게시대현황표(2019.10.23).xls (size : 85 Kb)     Download : 263
첨부파일#2     현수막(업무협조-1)네임표2018.1.15(20).hwp (size : 16 Kb)     Download : 106
제   목     울산광역시시지정현수막게시대현황표(2019.10.23)


*북구 신고수수료 변경


기존 6,000원  ----> 변경 5,000원


북구 접수수수료 40,220원 ---> 39,220원


10월24일 목요일 접수분부터 적용됩니다.(작성일 : 2019년 10월 23일 (17:53),   조회수 : 502)